Post Wombgu

 
Description
Post Wombgu
Ingredients

Sheng di
Gan cao
Huang qi
Bai shao
She chuang zi
Tu si zi
Wu jia pi
Bai he
Bo he
Zi su ye
Mu xiang
Available as powder.

100g powder
 
Post Wombgu