Fi

 
Description
Fi
Ingredients

Wu zhu yu
Gui zhi
Dang gui
Chuan xiong
Bai shao
Mu dan pi
Mai men dong
Ren shen
Ban xia
Sheng jiang
Zhi gan cao
Available as powder.

100g powder
 
Fi