Build

 
Description
Build
This formula is a modification of
Ba Zhen Wan

Ingredients

Shu di
Dang gui
Bai shao
Chuan xiong
Fu ling
Ren shen
Bai zhu
Zhi gan cao
 
Build